Uwaga do projektu planu miejscowego „NOWE UJĘCIA WODY”

UWAGA do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn. „NOWE UJĘCIA WODY” W związku z ogłoszeniem o wyłożeniu do publicznego wglądu w dniach od 04.03.2022 r. do 25.03.2022 r. (termin składania uwag do 08.04.2022 r.) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn. „NOWE UJĘCIA WODY” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, zgłaszam następującą uwagę. [*] Dane obowiązkowe [1] Dane nieobowiązkowe – Wnioskodawca nie musi ich podawać, ale ich podanie może ułatwić kontakt [2] W celu wskazania terenu objętego uwagą można podać nr działki, oznaczenie terenu w projekcie planu lub sporządzić załącznik graficzny. Numery działek dostępne są na stronie internetowej –  WebEWID Powiatu Słupskiego Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z procedurą planistyczną sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn. „NOWE UJĘCIA WODY” Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej: rozporządzenie RODO) informuję, iż: 1.    Administrator danych osobowych: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Ustki z siedzibą: Urząd Miasta Ustka 76-270 Ustka ul.  Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3 (zwany dalej: Administrator). Z Administratorem można się skontaktować: 1)    listownie na adres: ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka 2)    telefonicznie: 59 8154300 3)    fax: 59 8152900 4)    przez email: bom1@um.ustka.pl 2.    Inspektor ochrony danych Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować przez email: iod@um.ustka.pl. 3.    Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania danych Pani/Pana dane są przetwarzane, w celach: 1)    przyjęcia i rozpatrzenia wniosków do planu, 2)    organizacji dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami, 3)    przyjęcia i rozpatrzenia uwag do projektu planu, 4)    archiwizacji sprawy. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit c) rozporządzenia RODO (tj. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla wypełnienia prawnego obowiązku ciążącego na administratorze), w związku z obowiązkami prawnymi określonymi w prawie krajowym: 1)    obowiązek prawny wynikający z przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – w szczególności art. 17; 2)    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 3)    obowiązek prawny wynikający z art. 5-6 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – na podstawie tych przepisów mamy obowiązek zarchiwizowania sprawy. 4.    Okres przechowywania danych W związku z obowiązkiem archiwizowania Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane wieczyście. 5.    Odbiorcy danych Administrator będzie  przekazywać Pani/Pana dane osobowe: do archiwum państwowego, zgodnie z przepisami ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; 6.    Prawa związane z przetwarzaniem danych Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 1)    prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, z zastrzeżeniem że o źródle danych może Pan/Pani być poinformowana jeżeli nie wpływa to na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano, 2)    prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z Administratorem lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych. 7.    Prawo wniesienia skargi do organu Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 8.    Wymóg podania danych Konieczność przetwarzania danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa, wymienionych w pkt 3. Brak podania danych osobowych może skutkować brakiem możliwości wniesienia wniosków lub uwag do projektu planu miejscowego. 9.    Pozostałe informacje Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. Dane osobowe nie będą wykorzystane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Artykuł pochodzi ze strony: https://www.ustka.pl/pl/artykul/330/7958/uwaga-do-projektu-planu-miejscowego-nowe-ujecia-wody