Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Miasta Ustka do roku 2030

Serdecznie zapraszamy do szerokiej dyskusji o projekcie Strategii Rozwoju Miasta do roku 2030. Konsultacje dokumentu odbywają się w dniach 9 maja – 13 czerwca 2022. W poniedziałek 23 maja zapraszamy na otwarte spotkanie. Projekt Strategii Rozwoju Miasta do roku 2030 Diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Miasta Ustka Projekt Strategii wskazuje kierunki rozwoju Ustki na najbliższe lata. Określa też najważniejsze cele oraz priorytety i zadania, które będą służyły ich realizacji. Załącznikiem do niego jest diagnoza obecnej sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej naszego miasta. Udział mieszkańców w opiniowaniu tego dokumentu jest niezmiernie ważny. Państwa uwagi i wnioski, wniesione w procesie konsultacji, zagwarantują, że Strategia przygotowana jest na miarę potrzeb i oczekiwań mieszkańców. Podczas spotkania dokument zostanie zaprezentowany i omówiony – jest to, więc okazja do zapoznania się z nim i zadawania pytań. Konsultacje przeprowadza się w następujących formach: 1) debaty publicznej, która odbędzie się w dniu 23 maja 2022 r. o godzinie 17.00, w sali 101 Urzędu Miasta, 2) elektronicznej poprzez przesłanie do wybranych podmiotów/instytucji i osób projektu Strategii wraz z formularzem konsultacyjnym, 3) zbierania uwag do projektu Strategii w formie pisemnej i elektronicznej na formularzu konsultacyjnym FORMULARZ KONSULTACYJNY Jest on także dostępny w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Ustka przy ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 3. Formularz można złożyć w następujący sposób: 1) w siedzibie Urzędu Miasta Ustka, ul. Ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 3, 76 – 270 Ustka, poprzez złożenie w Biurze Obsługi Interesanta, lub 2) pocztą na adres Urzędu Miasta Ustka, ul. Ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 3, 76 – 270 Ustka (decyduje data wpływu do Urzędu), lub 3) za pomocą poczty elektronicznej na adres: bom1@um.ustka.pl lub poprzez  epuap.gov.pl Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Miasta Ustka do roku 2030 wraz z Diagnozą sytuacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej Miasta, kierowane są w szczególności do mieszkańców miasta, sąsiednich gmin i ich związków,  lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych. Zapraszamy do udziału w konsultacjach. Osoba do kontaktu: Jarosław Teodorowicz, Naczelnik Wydziału Rozwoju Lokalnego i Integracji Europejskiej e-mail: jteodorowicz@um.ustka.pl tel. 59 8154 341 Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustka w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Miasta Ustka do roku 2030

Artykuł pochodzi ze strony: https://www.ustka.pl/pl/artykul/511/8098/konsultacje-spoleczne-strategii-rozwoju-miasta-ustka-do-roku-2030